به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس
2. مجمع عمومی عادی
3. مجمع عمومی فوق العاده
در ادامه کلیاتی را از دلیل تشکیل و صلاحیت مجامع عمومی ، قبل از بررسی نحوه ی اداره جلسات مجامع عمومی مورد شرح قرار می دهیم.
مجمع عمومی موسس، تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت می باشد و پایان کار مجمع عمومی موسس مرادف با تشکیل شرکت است. بعد از آن که شرکت با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان تشکیل شد، دیگر مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود و باید به سراغ دو مجمع عمومی دیگر، یعنی عادی و فوق العاده برویم.
مجمع عمومی عادی، برای تصویب حساب های مالی و تخصیص سود و زیان و انتخاب مدیران و بازرسان تشکیل می شود و الزاماَ حداقل سالی یک بار تشکیل می شود و به همین دلیل این مجمع، مجمع عمومی سالیانه نامیده می شود.
مجمع عمومی فوق العاده امور حیاتی و مهم شرکت را به دست دارد. به موجب ماده 83 لایحه ، تغییرات سرمایه ای مانند افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. امکان تشکیل این مجمع ، قبل از مجمع عمومی عادی نیز وجود دارد.

اداره جلسات مجامع عمومی، با هیات رئیسه می باشد. هیات رئیسه مرکب از 4 عضو است، یک رئیس و دو عضو ناظر و یک عضو منشی . اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند عضو هیات رئیسه باشند و در صورت عضویت اشخاص حقوقی در شرکت ، نماینده آن ها در جلسات شرکت می کند.
رئیس و دو ناظر حتماَ باید از میان صاحبان سهام باشند ولی منشی می تواند خارج از سهامداران باشد. پس حداقل سهامدار لازم برای تشکیل مجمع عمومی، 3 سهامدار است.
در یک صورت منشی باید از میان صاحبان سهام باشد و آن نیز مربوط به مواد 95 و 96 لایحه می باشد و زمانی است که دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت ، مجمع عمومی را دعوت کنند. البته در این صورت، حداقل تعداد سهامدار لازم برای تشکیل جلسات مجامع عمومی 4 سهامدار می باشد زیرا منشی باید از بین سهامداران انتخاب شود.

به موجب ماده 101 لایحه ، اصولاَ ریاست جلسات مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در 4 حالت :
1. ترتیب خلاف در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
2. عزل تمام یا بعض مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
3. انتخاب مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
4. جلسه مجمع عمومی موسس ( در این مقطع هنوز مدیران شرکت انتخاب نشده اند ).
اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، رئیس هیات رئیسه از میان سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
هیات رئیسه مجامع عمومی :
یک رئیس : الزاماَ صاحب سهم : اصولاَ رئیس هیات مدیره
دو ناظر : الزاماَ صاحب سهم
یک منشی : اصولاَ نیازی نیست صاحب سهم باشد مگر موارد 95 و 96 لایحه .